Avis legal

L’ús d’aquest lloc web, www.evergreenidiomes.es, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.evergreenidiomes.es, sent el seu titular Evergreen Idiomes, S.L. amb CIF B43593714

Responsable del tractament de les seves dades personals

  • Identitat del Responsable: Evergreen Idiomes, S.L.
  • Correu electrònic: evergreen@evergreenidiomes.es
  • Direcció: Av. Prat de la Riba, nº 22, 2ª Planta – 43201 Reus
  • Telèfon: 977323407
  • Web: www.evergreenidiomes.es

Identificació Delegat Protecció de Dades

Evergreen Idiomes, S.L. està constituïda en relació a la protecció de
dades d'acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.
– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets
Digitals.
– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD Evergreen Idiomes, S.L., l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’emplenar el formulari de la secció Contacte, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Evergreen Idiomes, S.L.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Evergreen Idiomes, S.L. situada a L’Av. Prat de la Riba, 22, 2º planta, 43201 , Reus, o si ho prefereix amb un e- mail a evergreen@evergreenidiomes.es.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Evergreen Idiomes, S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Evergreen Iidiomes, S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a Evergreen Idiomes, S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació d’Evergreen Idiomes, S.L. que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Evergreen Idiomes, S.L. perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Evergreen Idiomes, S.L. a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Evergreen Idiomes, S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Evergreen Idiomes, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Evergreen Idiomes, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Així mateix, l’informem que Evergreen Idiomes, S.L. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Evergreen Idiomes, S.L., no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Evergreen Idiomes, S.L. no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Modificacions

Evergreen Idiomes, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Marques

En Evergreen Idiomes, S.L. pot ser que s’esmentin de forma indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Usuari i Règim de Responsabilitats

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.evergreenidiomes.es o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’Evergreen Idiomes, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Evergreen Idiomes, S.L. per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Evergreen Idiomes, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant Evergreen Idiomes, S.L. facultat per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

 

Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Propietat Intel·lectual, Normativa i Fòrum

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/ o gràfics, són propietat d’Evergreen Idiomes, S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com els inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de la mateixa.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a Evergreen Idiomes, S.L. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas Evergreen Idiomes, S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Evergreen Idiomes, S.L.  reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per aquest.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. Evergreen Idiomes, S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li correspondran en el caos d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Evergreen Idiomes, S.L. per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Evergreen Idiomes, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Evergreen Idiomes, S.L. té el seu domicili a Reus, ​​Espanya.

Les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer de què és titular Evergreen Idiomes, S.L. que s’utilitzarà per gestionar la teva subscripció al nostre butlletí a través del que et mantindrem informat dels productes, novetats, serveis i esdeveniments d’Evergreen Idiomes, S.L., CIF B43593714 i amb domicili a l’Av. Prat de la Riba, 22, 2ª planta, 43201 Reus i e-mail evergreen@evergreenidiomes.es, així com la gestió de la seva inscripció i participació en sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti participar.

Subscripcions a el butlletí de notícies

Només podran prestar el seu consentiment persones majors de 16 anys.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment l’interessat.

La base legal per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder informar per via electrònica sobre els productes, novetats, sortejos, serveis, esdeveniments i promocions d’Evergreen Idiomes, S.L. així com la gestió de la seva inscripció i participació a sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti, és l’aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Evergreen Idiomes, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Com a responsable de l’arxiu, l’empresa es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal. Per exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició hauràs de remetre una comunicació des del compte de correu electrònic que vas utilitzar per tramitar l’alta a evergreen@evergreenidiomes.es amb l’assumpte BAIXA. Tramitar la subscripció a la butlleta presumeix el teu consentiment per a tractar les dades en els termes indicats.

En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejats en compliment d’obligacions legals.

Serveis de Contractació per Internet

Certs continguts de la website d’ Evergreen Idiomes, S.L. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per Evergreen Idiomes, S.L.

Informació bàsica

Responsable del tractament: Evergreen Idiomes, S.L.
Finalitat del tractament: gestionar les consultes dels usuaris i atendre les sol·licituds.
Base legal per al tractament: el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present Política de Protecció de dades.
Destinataris de les dades: no seran comunicades a terceres persones excepte per obligació legal.
Drets: per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament reconeguts per la normativa, pot enviar un correu a evergreen@evergreenidiomes.es
Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els seus drets pot consultar la nostra política completa de protecció de dades en: https://evergreenidiomes.es/

Crèdits del website

Evergreen Idiomes, S.L.

Dret de propietat i copyright
Evergreen Idiomes, S.L.
evergreen@evergreenidiomes.es
Av. Prat de la Riba, 22, 2ª planta
43201 Reus ( Spain)
Telf. 977323407